شرايط مناقصه :

  1. موضوع مناقصه: خريد  100،000تن سنگ گچ  بامشخصات عيار خلوص حداقل 76% تحويل درب كارخانه سيمان كارون
  2. ارائه يك فقره ضمانتنامه يا چك بانكي  به مبلغ  500،000
  3. ريال بنام شركت سيمان كارون جهت شركت  در مناقصه كه ظرف مدت يك هفته پس از اتخاذ تصميم نهائي شركت به منظور انتخاب پيمانكار عيناً مسترد خواهد شد.
  4. در صورتيكه برنده مناقصه ظرف 5 روز حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود سپرده او ضبط و با نفر بعدي مناقصه معامله انجام مي شود. سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شركت باقي خواهد ماند.
  5. كسور قانوني وعوارض متعلقه وتغييرات احتمالي ناشي از مقررات و قوانين بعهده پيمانكار مي باشد.
  6. درزمان انعقاد قرارداد چكي معادل     كل  مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات از پيمانكار اخذ خواهد شد.
  7. پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را به ترتيب ذيل تحويل نمايند :

پاكت الف: شامل رزومه كاري واعلام دقيق آناليز و سايز دانه بندي شده سنگ گچ موجود (تحويل دبيرخانه كارخانه يا دفتر تهران )

پاكت ب: شامل ضمانتنامه و يا چك بانكي به مبلغ تعيين شده(تحويل امور مالي)

پاكت ج: شامل پيشنهاد قيمت و فرم شرايط مناقصه كه به امضاء شركت كننده رسيده باشد(تحويل دبيرخانه كارخانه و يا دفتر تهران)

  1. قيمت ها ميبايست با احتساب كرايه حمل تا درب كارخانه سيمان كارون واقع در استان خوزستان 42 كيلومتري مسجد سليمان (گلگير) ارائه گردد و تشريفات و تعهدات مربوط به حمل مورد مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد. 
  2. حداكثر مهلت جهت ارائه پيشنهادات آخر وقت اداري          مي باشد.
  3. شركت در رد ياقبول هريك از پيشنهادات يا كليه آنها مختار است.

10-به پيشنهادات ناقص ، مشروط، مبهم و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-هزينه انتشار آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اينجانب/ اين شركت ..................................................................به شماره شناسنامه / شماره ثبت ............................  با اطلاع كامل از نحوه و شرايط مناقصه  قيمت خود را به شرح ذيل ارائه مي نمايم.