پایانه حمل و نقل 
 

نماینده : آقای احمد قلی منصوری
تلفن : 43233106 - 061