سیمان پرتلند تیپ 2 صادراتی با استاندارهای جهانی
 

فله ای :
کیسه ای 50 کیلوی