نام نام خانوادگی
محمد حجازی
محمد تقی علاقبندیان
محمد رضا برخوردار کاشانی
مجید شاھسواری
حمید رضا علاقبندیان
محمد رضا علاقبندیان
 
 
سمت
مدیر عامل
رئیس ھئیت مدیره
نایب رئیس ھئیت مدیره
عضو ھئیت مدیره
عضو ھئیت مدیره
عضو ھئیت مدیره